Kjøpsbetingelser

1. BRUKSOMRÅDE FOR VILKÅRENE

Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra Soln AS, med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg eller avvik fra disse alminnelige vilkårene må avtales skriftlig og medtas i avtalen.

Vilkårene gjelder sammen med akseptert tilbud. Kjøpet er regulert av forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, lover om forbrukerkjøp, angrerett, markedsføring, personopplysninger og kredittkjøp.

2. Partene

Selger er:
Soln AS, org.nr 930 113 913
Vesthagen 4, 4344 Bryne
post@soln.no

Kjøper er:
Den som er oppgitt som kjøper i bestillingen.
Kjøper er omtalt som Kunden.
Leveransen/anlegget er omtalt som Solcelleanlegget.

Underleverandører
Soln AS har rett til å la hele eller deler av sine kontraktsforpliktelser å bli utført av underleverandører. Partenes kontraktsansvar overfor hverandre endres ikke derved.

3. MARKEDSFØRING OG SOSIALE MEDIER

Kunden gir Soln AS rett til å benytte bilder fra kundens eiendom, solcelleanlegget og installasjonsprosessen fritt i markedsføringstiltak, herunder i sosiale og betalte medier.

4. PERSONVERN

Soln AS behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav, og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter.

5.  BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Bestillingen er bindende og pris låst når tilbudet er akseptert og faktura på 70% er betalt. Tilbudet må leses nøye og feil eller mangler som kjøper skjønte eller måtte forstå var feilskrift, gir ikke under noen omstendighet grunnlag for noe krav overfor selger. Det tas forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår markedsføring eller på annen måte. Soln AS forbeholder seg retten til å endre prisene for å ta hensyn til kostnader knyttet til endring i valutakurser eller andre kostnader etter gitt tilbud og før tilbudet aksepteres.

Oppsigelse fra kundens side
Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

Annullering og oppsigelse fra Soln sin side
Soln AS kan si opp avtalen eller avbryte leveransen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Soln AS sin kontroll og som kompliserer installasjonsprosessen eller fører til økte kostnader.

6. GENERELLE PRISFORUTSETNINGER

Pristilbud utarbeidet av Soln AS kan ikke uten samtykke forevises, kopieres, eller utleveres til utenforstående.

Prisene er basert på at installasjonen utføres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

 1. Bygningen der solcelleanlegget skal installeres, er klar og tilgjengelig til avtalt installasjonsdato. Merk at den faktiske installasjonsdatoen kan bli senere enn dette, av grunner beskrevet nedenfor.
 2. Kabling fra taket til vekselretteren og/eller sikringsskapet skal gjennomføres etter den mest praktiske og kostnadseffektive rute, med en maksimal kabellengde på 50 meter.
 3. Vekselretteren installeres og kobles til strømnettet i den samme bygningen som solcellepanelene er montert på, og monteres fortrinnsvis utvendig eller i samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet.
 4. Skjult kabling, innendørs eller utendørs, er ikke inkludert i prisen.
 5. Eksisterende kabelrør benyttes kun hvis dette er egnet og hensiktsmessig for utstyret som brukes i prosjektet.
 6. Det offentlige nettet og nettet i huset er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til at solcelleanlegget kan tilknyttes uten ytterligere, utbedringer eller tilpasninger.
 7. Sikringsskapet er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig plass.
 8. Hovedsikringen, det elektriske anlegget og underfordeling er tilstrekkelig dimensjonert.
 9. Installasjon utføres på det bygget der det elektriske hovedinntaket er plassert. I tilfeller hvor installasjonen utføres på et annet bygg, kan tilleggskostnader påløpe som et resultat av behov for ytterligere kabling og/eller underfordeling.
 10. Taket er vanntett og i hensiktsmessig stand, og har en solid bærestruktur som er egnet for montering og festing av solcellepanelene. Hvis taket eller eiendommen er i en slik tilstand at installasjonen av solcelleanlegget ikke kan gjennomføres trygt uten omfattende reparasjoner eller bygningsarbeider, har Soln AS rett til å avbryte prosjektet uten å pådra seg erstatningsansvar, og til å kreve kunden for eventuelle påløpte utgifter.
 11. Soln informerer om takets tilstand og levetid, men er ikke ansvarlig for om oppbygging eller takets konstruksjon er egnet for montering av solceller, ei heller om levetiden er kortere enn antatt.
 12. Eventuell demontering og remontering (f. eks for å fornye takets tekking), kan utføres av Soln, og betales av kunden etter avtale.
 13. Taket er ikke tekket med skifer eller gress.
 14. Installasjoner med nedfelte solcellepaneler, om dette tilbys, prises separat, og prisen inkluderer fjerning av takstein og annet takmateriale i det aktuelle panelområdet. Ved installasjon på nytt tak må lektene allerede være tilpasset og montert.
 15. Spesielle taktyper, slik som for eksempel takmaterialer som inneholder asbest, prises separat.Soln AS forbeholder seg retten til å avbryte og kansellere prosjekter, uten kostnader for Soln AS, på tak med asbestholdige materialer.
 16. Spenningskvalitet fra netteier er innenfor normal, inkludert spenning fra solcelleanlegget.

 7. NØDVENDIGE TILLATELSER

 1. Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger fra de aktuelle myndighetene før solcelleanlegget installeres. Slike godkjenninger kan inkludere byggetillatelser fra by eller kommune, samt avtale med kundens strømleverandør om salg og kjøp av overskuddsstrøm.
 2. Soln AS avtaler strømtilkobling med den lokale netteieren.
 3. Soln AS kan bistå kunden med informasjon for å hjelpe med eventuelle tillatelsesprosesser.

8. UNDER INSTALLASJONEN

 1. Kunden skal sørge for at Soln AS har uhindret adgang til kundens eiendom i forbindelse med installasjon av solcelleanlegget.
 2. Soln AS skal ha uhindret adgang til vann og elektrisitet i forbindelse med installasjon av solcelleanlegget.
 3. Kunden skal fjerne alle flyttbare hindringer, rydde snø og gjennomføre lignende tiltak som er nødvendige for adgang til kundens eiendom og utførelse av installasjonen.
 4. Det skal ikke være noen hindringer som begrenser eller vanskeliggjør tilgang til taket, som søyleganger, vinterhager eller lignende. Forlenget montasjetid som følge av begrenset adgang på grunn av uflyttbare hindringer som ikke er opplyst om, kan faktureres kunden.
 5. Kostnadsøkning som følge av begrenset tilgang til kundens eiendom, elektrisitet eller vann, kan faktureres kunden i sin helhet.

9. TILPASNINGER OG KONFIGURERING

 1. Tilpasninger i størrelse (f.eks. antall panel) og konfigurasjon (f.eks. paneltype, effektoptimalisatorer, vekselretter) kan forekomme hvis spesielle omstendigheter på taket krever en reduksjon av området solcellepanelene dekker.
 2. Endringer av det planlagte materialet og utstyret for installasjonen kan forekomme hvis dette er nødvendig for å tilrettelegge for endringer og tilpasninger av installasjonen på stedet. Kunden aksepterer at slike endringer ikke skal betraktes som feil eller mangelfull leveranse.
 3. Soln AS forsøker å kartlegge alle nødvendige endringer før solcelleanlegget installeres, men noen ganger kan mindre endring
  ger oppstå i løpet av installasjonsarbeidet, og prisen vil reduseres eller økes tilsvarende. Kunden vil bli informert om slike endringer, og må godkjenne enhver prisendring som overstiger 5 %.

10. LEVERANSE, IDRIFTSETTELSE OG DOKUMENTASJON

 1. Leveranse av solcelleanlegget betyr at alt utstyret er korrekt og funksjonelt installert og testet.
 2. Kunden er ansvarlig for å sørge for at strømnettet på eiendommen er i drift ved leveranse.
 3. Idriftsettelse av solcelleanlegget, inkludert oppstart av kraftproduksjonen, skjer etter godkjenning fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sette installasjonen i drift på tidspunktet for leveransen på grunn av krav fra lokale myndigheter eller netteiere.
 4. Noen netteiere krever at kundens elektrisitetsmåler skiftes ut før solcelleanlegget settes i drift. Netteieren har eneansvar for denne prosessen, og Soln AS har intet ansvar for eventuelle forsinkelser av kraftproduksjonen fra solcelleanlegget som skyldes at netteieren skifter ut elektrisitetsmåleren.
 5. Soln AS vil hjelpe til med idriftsetting av solcelleanlegget etter leveranse.
 6. Soln AS vil gi kunden dokumentasjon på solcelleanlegget. Dokumentasjon leveres elektronisk og inkluderer produktdatablad, brukerveiledninger og samsvarsdokumentasjon.
 7. Kunden godtar at solcelleanlegget er komplett når leveransen er gjennomført og dokumentasjonen overlevert.

11. DATA OG TILKOBLING

 1. Tilkobling av solcelleanlegget til internett forutsetter at kunden har tilgjengelig WiFi-dekning der vekselretteren installeres og at WiFi-nettverkets navn og passord gjøres tilgjengelig for installatøren i løpet av installasjonen.
 2. Det er kundens ansvar at internettilkoblingen fungerer, og at vekselretteren/vekselretterne er konfigurert med riktig passord. Soln AS er ikke ansvarlige for feilsøking i forbindelse med internettforbindelse.
 3. Soln AS vil hjelpe kunden med å registrere solcelleanlegget på vekselretterprodusentens nettportal. Innsamling, lagring og bruk av data på produsentens portal er underlagt vilkår og betingelser fastsatt av den aktuelle produsenten, og er utelukkende et anliggende mellom produsenten og kunden. Kunden gir også vekselretterprodusenten rett til å dele data tilgjengelig på nettportalen med Soln AS. Kunder som ikke ønsker at solcelleanlegget skal registreres på vekselretterprodusentens nettportal må gi uttrykkelig varsel om dette.
 4. Soln AS har rett til å samle inn, lagre og bruke produksjonsdata fra solcelleanlegget etter eget skjønn.

12. SYSTEMBETINGELSER

 1. Solcelleanlegget er balansert mellom solcellepanelenes nominelle likestrømseffekt og vekselretterens vekselstrømeffekt.
 2. Størrelsen og den oppgitte effekten til anlegget er forbundet med den nominelle likestrømseffekten fra solcellepanelene.
 3. Installatøren vil, som en del av prosjekteringen, vurdere hvilken vekselretter som er den beste for prosjektet. Ettersom de fleste vekselrettere er mer effektive ved høy utnyttelse, vil vekselretteren i mange tilfeller dimensjoneres noe lavere enn den nominelle likestrømmen fra alle solcellepanelene samlet. Dette gjøres for å optimere anleggets årlige energiutvikling, og kan føre til at topproduksjonen fra solcelleanlegget på spesielt solrike dager blir noe lavere enn det som ellers ville vært mulig.
 4. Støy fra solcelleanlegget kan forekomme som et resultat av kjølevifter og/eller koplingskomponenter i vekselretterne.

13. SALG AV KRAFTOVERSKUDD

Kunden eier kraften som solcelleanlegget produserer. Soln AS har ikke ansvar for salg av kraftoverskudd.

14. YTELSESGARANTI

 1. Soln AS garanterer at solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle likestrømseffekten, men gir ingen garanti angående kraftproduksjonen.
 2. Den anslåtte kraftproduksjonen som Soln AS oppgir er basert på systemeffekten og tilgjengelige databaser for solinnstråling, klimadata og informasjon mottatt om installasjonsstedet. Faktisk kraftproduksjon vil variere over tid og kan påvirkes av lokale værvariasjoner samt skygge fra vegetasjon, tilstøtende bygg eller andre elementer på stedet. Skygge fra bygningselementer, nærliggende bygg, vegetasjon eller lignende er ikke tatt med i beregningene.
 3. Alle produktene er følsomme for slitasje, noe som kan føre til redusert ytelse og produksjon over tid. En reduksjon i kraftproduksjonen som følge av normal slitasje eller som ligger innenfor de data produsenten har oppgitt for maksimalt kvalitetstap, må forventes.
 4. Enhver produktgaranti som tilbys direkte fra produsenten er et anliggende mellom kunden og produsenten. Merk at slike produktgarantier kan forutsette at kunden registrerer produktet i henhold til produsentens fremgangsmåter.

Solcelleanlegget er ikke kundens primære strømkilde. Soln AS er derfor ikke ansvarlig for tap forårsaket direkte eller indirekte av strømbrudd. Dersom strømmen fra strømnettet blir borte slår solcelleanlegget seg av, iht. gjeldende regelverk.

15. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det leveres drift- og vedlikeholdsdokumentasjon for leveransen der dette er avtalt. Datablader og produktinformasjon som medfølger leverte produkter leveres. Soln AS kan etter forespørsel fra kunden levere dokumentasjon på produkter hvor dette ikke normalt medfølger. Kunden plikter å følge instrukser for drift og vedlikehold. Soln AS er ikke ansvarlig for skader m.m. som følge av feil bruk eller vedlikehold på leveransen.

Alt arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Soln AS er ikke ansvarlig for tap forårsaket direkte eller indirekte av blant annet reparasjoner og vedlikehold utført av uautorisert personell. Soln AS anbefaler å tegne serviceavtale på solcelleanlegget.

16. FAKTURERING OG BETALING

 1. Kjøper plikter seg til å betale 70% av kjøpesummen ved bestilling av anlegget, og 30% ved ferdig installasjon.
 2. Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovgivning om forsinket betaling.
 3. Soln AS har salgspant i leveransen for tilbudssummen og for krav for eventuelle andre ytelser i tråd med reglene i pantelovens §§ 314 til 322. Så lenge Soln AS har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde utstyret forsvarlig vedlikeholdt.
 4. Soln AS er ikke ansvarlig for søknader om eller godkjennelse av eventuelle nasjonale eller lokale tilskuddsmidler eller støtteordninger på vegne av kunden. Priser kan oppgis brutto eller netto av tilskuddsmidler. Kunden er alltid ansvarlig for bruttoprisen ved levering av solcelleanlegget.

17. GARANTI OG REKLAMASJON

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsretten for varer etter kjøpslov og forbrukerkjøpsloven. Kjøperen kan ikke på eget initiativ iverksette tiltak for å utbedre en mangel på anlegget. Dersom dette gjøres, vil garanti på anlegget opphøre. Garantiperioden starter ved ferdigstilt solcelleanlegg iht. punkt 9 i disse betingelsene.

18. FORCE MAJEURE

Soln AS skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i leveranser eller for manglende levering eller ytelse, helt eller delvis, forårsaket av omstendigheter utenfor Soln AS eller Solns leverandørers kontroll, inkludert men ikke begrenset til, ett eller flere av følgende: brann, streik, lockout, arbeidskonflikter, epidemier, flom, ulykke, transportforsinkelser, krig, handelsblokade, besøksforbudsavgjørelser fra enhver rett eller dommer, eller enhver annen rimelig årsak, enten lignende eller ulike de som allerede er nevnt her. Forekomsten av enhver slik årsak eller årsaker til forsinkelse, skal forlenge tiden for ytelsen med tiden eller tidene for enhver årsak eller årsaker til forsinkelse.

19. TVISTER

Disse betingelsene og alle tilknyttede salgskontrakter er underlagt norsk lov. Det skal søkes å løse tvister om denne kontrakten i minnelighet. Hvis minnelig løsning av tvister ikke lykkes, er Sør-Rogaland tingrett verneting for eventuelle tvister som måtte oppstå.